Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy hrmama.pl, dostępny pod adresem internetowym https://hrmama.pl/sklep, prowadzony jest przez Zofię Sidorowicz Janeczko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HRmama Zofia Sidorowicz-Janeczko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772988268, REGON 385990381.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HRmama Zofia Sidorowicz-Janeczk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772988268, REGON 385990381.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. (Wchodzi w życie od 01.01.2021) Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://hrmama.pl/sklep
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Św. Jerzego 15b/4, 61-546 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@hrmama.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 510143888
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1140 2004 0000 3902 7997 1179
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od poniedziałku do piątku od 10 do 18

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla FireFox lub Google Chrome
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę Sklepu i wybrać Produkt/y;
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie;
 5. W momencie dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu lub Produktów, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 6. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, nabywający Produkty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powinien przekazać Sprzedawcy dane niezbędne do wystawienia faktury VAT drogą elektroniczną.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka internetowa
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatności elektroniczne,
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt w postaci treści cyfrowej dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w § 6 ust. 5 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Do prawidłowego korzystania z Produktu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego oraz programu umożliwiającego otwieranie plików z rozszerzeniem pdf.
 4. Produkt można pobrać nie więcej niż trzy razy.

§ 9
Wykonanie umowy zakupienia usługi doradczej

 1. Wykonanie umowy w przypadku zakupienia usługi doradczej uzależnione jest od podania przez Klienta wymaganych, do wykonania tej usługi, informacji.
 2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość email, w której Sprzedawca informuje o potrzebie przesłania konkretnych informacji.
 3. Zakres informacji, o których mowa w § 9 ust. 2, determinuje rodzaj wybranej usługi.
 4. Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji, o których mowa § 9 ust. 2, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu 72 godzin (nie uwzględniając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. W wyjątkowych sytuacjach, czas realizacji może zostać wydłużony o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony, a nowy termin wykonania zamówienia zostanie ustalony z Klientem.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, po wysłaniu informacji o wykonaniu tego prawa do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. (Wchodzi w życie od 01.01.2021) Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową (będzie to równoważne z zaznaczeniem checkboxa, znajdującego się pod formularzem zamówienia).
 4. (Wchodzi w życie od 01.01.2021) Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady (uszkodzony plik) zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji poprzez adres e-mail sprzedawcy.
 2. (Wchodzi w życie od 01.01.2021) Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak konsument może skorzystać z prawa rękojmi (wady fizyczne i prawne) i złożyć reklamację.
 3. Jeżeli wykonana usługa ma wady, Klient ma prawo do reklamacji i żądania naprawy tych wad lub ich usunięcia. Wady należy jednoznacznie wskazać Sprzedawcy (szczegółowe przedstawienie posiadanych informacji i opis okoliczności, przedstawienie dowodów) i wyznaczyć termin na ich naprawienie.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za przesłanie nieprawdziwych informacji, niezbędnych do poprawnej realizacji zamówienia, o których mowa w § 9.
 5. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym przez Klienta terminie, Klient może zażądać obniżenia kosztów za usługę albo jej zwrotu. Jeżeli wada usługi jest niemożliwa do usunięcia, to należy określić szacunkowo jej udział w całej usłudze i ustalić proporcjonalny upust.
 6. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest wartość merytoryczna doradztwa lub ew. wykazane błędy merytoryczne, należy przedstawić konkretny błąd i wskazać jaka powinna być prawidłowa informacja.
 7. Termin zgłaszania reklamacji upływa po 7 dniach od terminu realizacji usługi doradczej, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca w tym terminie powiadamia reklamującego telefonicznie lub mailowo o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hrmama.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.